Golwg y safle yn Gymraeg

 For latest news see

 Combined Church / Chapel service of 'Carols and Lessons' - 3 pm Sunday 17 December in the Church. Refreshments available after in the Church Hall

Meidrim and District Welfare Committee would like to thank the following for their support of Meidrim Carnival: Presidents John and Patsy Lewis for their generous donation and for their continued support and hard work with the Welfare Committee. Mrs Dawn Evans our Carnival Judge. The Queens’s attendants, Prince Charming and Consort who all looked lovely. Malcolm Herbert for the equipment. Meidrim Youth Hall for the tables. Richard Kavanagh for checking the electrics. Meidrim Community Council for the use of the Village Green. The Marshalls at the parade. All the local businesses who had an advert in our programme. Everyone who donated a raffle prize.  All the stall holders and S@S Entertainers. Glyn and Diane Phillips for donating the sports medals. All the  men who helped at the sports.  Aled Jones for his continuous hard work keeping everyone all updated throughout the weekend on the loud speaker. Thanks to everyone for your kind donations and to everyone who came along and supported this event your continued support is so very much appreciated .And thanks to all the committed hard working Welfare Committee members. Thanks also go to the Chapel for hosting the Noson O Fawl and to Whitland  Male Voice Choir for entertaining us and Catrin Young for playing the Organ. To Emyr and Eleri Williams for organizing the leaflets and to all the ladies who prepared the food. We hope you all enjoyed a marvellous weekend. Here are the results:
1. Best Dressed Group or float 1st £100; 2nd £50; 3rd £30 

1st – Ysgol Meidrim – Around the World in 80 Days
2nd – Ble Ma Wally – Thomas Family
3rd – Grease- Fountain Inn
Prize money for classes 2-18 1st £5; 2nd £3; 3rd £2; and are open fancy dress
2. Girls under 3 
- 1st Cari- Haf Thomas 2nd Annie Brooks- 3rd Lottie John
3. Boys under 3 
1st Deio Thomas 2nd Samuel Davies- 3rd Ellis Tomas
4. Girls under 5 
1st – Holly John 2nd Flamenco dancer- 3rd Mila and Zara Evans
5. Boys under 5 
1st Cian Thomas 2nd Cai Thomas 3rd Gwion Thomas
6. Girls 6-8 years 
1st Fay Calthorpe 2nd Care Bear 3rd Chloe John
7. Boys 6-8 years 
1st Llyr Davies- 2nd Osian Thomas – 3rd Rhys Calthorpe
8. Girls 9-11 years 
1st Beca John
9. Boys 9-11 years 
1st Geithin Davies 2nd Steffan Thomas 3rd Hari Llewellyn
10. Girls 12-15 years 
1st Megan Burns 2nd Sadie May Mason 3rd Cerys Burns
11. Boys 12-15 years 
1st Jac Davies
12. Best dressed couple under 16 years 
1st Fay and Rhys Calthorpe 2nd Sam and Lottie John  3rd Sioned and Rhian
13. 16 years and over - females 
1st Shirley Burns 2nd Jeannette 3rd Donna Lewis 
14. 16 years and over - males 
1st Thomas Reynolds  2nd Tony Burns  3rd Rhys Thomas
15. 16 years and over - mixed couple 
1st Clive and Lauren 2nd Tony and Shirley Burns 3rd Claire and Derrick Keeling
16. Open family group 
1st  Lewis / Mason families  2nd John family  3rd Burns/ Keeling families
17. Best dressed trio 
1st Bethany, Elen and Lucy 2nd Lisa Samuel and Donna  3rd  John family
18. Glamorous Grandmother 
- Diane Phillips
19. Handsome Grandfather 
- Dean Baker
Classes 18 & 19 - £5 

 
Sports Judge/Beirniad: John and Patsy Lewis. Sports Medals are kindly sponsored by Glyn & Diane Phillips
Prize money for classes 1-30 – 1st £2; 2nd £1.50; 3rd 75p; Classes 31 and 32 - Bottle of wine
; 33 and 34 - £5
SPORTS CLASSES
1. Boys and girls 3 years and under 30m 
1st Hunter Phillips 2nd Jac Mcdowall 3rd Kian Edwards
2. Girls 4 years 30m 
1st Mila Evans 2nd Holly John 3rd Ilena Evans
3. Boys 4 years 30m 
1st William Max Nelson 2nd Mason Anthony
4. Girls 5-6 years 50m 
1st Nia McDowall 2nd Izzy Evans 3rd Darcey Phillips
5. Boys 5-6 years 50m 
1st Macsen Llewellyn 2nd Gwion Davies 3rd Jacob Barnes
6. Girls 7-8 years 70m 
1st Fay Calthorpe
7. Boys 7-8 years 70m 
1st Nicholas John  2nd Thomas Jones 3rd Danny Griffiths
8. Girls 9-10 years 70m 
1st Becca Jones 2nd Amelia Mason 3rd Indiana Evans
9. Boys 9-10 years 70m 
1st Cai Lewis 2nd Harry LLewelyn   3rd Geithin Davies
10. Girls 11-12 years 100m 
 1st Ffion Davies
11. Boys 11-12 years 100m 
1st Jac Davies 2nd Dan Legrice  3rd William Abbott
12. Girls 13-16 years 100m 
1st Saie May Mason  2nd Lucy Davies 3rd Megan Burns
13. Boys 13-16 years 100m 
1st Leu Price 2nd Sam miles 3rd Steffan Richards
14. Girls Egg and Spoon 5 years and under 30m 
1st Elecsa Jones 2nd Isabella Davies 3rd Fern Mackay
15. Boys Egg and Spoon 5 years and under 30m 
1st Kian 2nd William max nelson  3rd Charlie Davies
16. Girls Egg and Spoon 6-8 years and under 50m 
1st Indiana Evans 2nd Darcey Phillips  3rd Mia Mcdowall
17. Boys Egg and Spoon 6-8 years and under 50m 
1st Ruben Phillips 2nd Thomas Jones 3rd Oliver Davies
18. Girls Egg and Spoon 9-12 years and under 70m 
 1st Amelia Mason 2nd Ffion Davies 3rd Beca Jones
19. Boys Egg and Spoon 9-12 years and under 70m 
1st Dylan Davies 2nd Jac Vaughan 3rd Cai Lewis
20. Girls Egg and Spoon 13-16 years and under 100m 
1st Grace Kind  2nd Maisie Bowen 3rd Ellis Mason
21. Boys Egg and Spoon 13-16 years and under 100m 
1st Thomas Mason 2nd Lleu Price 3rd Steffan Ricahrds
22. Girls Sack race 6-8 years 50m 
1st Indiana Evans 2nd Mila Evans 3rd Mia MacDowall
23. Boys Sack race 6-8 years 50m 
1st Thomas Jones 2nd Nichols John 3rd Kian Thomas
24. Girls Sack race 9-12 years and under 70m 
1st Amelia Mason 2nd Beca Jones 3rd FFion Dvies
25. Boys Sack race 9-12 years and under 70m 
1st Gethin Davies  2nd Jac Vaughan 3rd Sam Reynolds
26. Girls Sack race 13-16 years and under 100m 
1st FFion Davies 2nd Sadie May Mason 3rd Megan Burns
27. Boys Sack race 13-16 years and under 100m 
1st Lleu Price 2nd Steffan Richards 3rd Thomas Mason
28. Obstacle race 6-8 years 50m 
1st Thomas Jones 2nd Maxim LLewelyln  3rd Nicholas John
29. Obstacle race 9-12 years 70m 
1st Cai Lewis 2nd Harry Llewellyn 3rd Dylan Davies
30. Obstacle race 13-16 years 100m 
1st Thomas Mason 2nd Megan Burns 3rd Cerys Burns
31. Mothers race 100m 
1st Anwen Thomas
32. Fathers race 100m 
1st Rhys Thomas
33. Throwing the Egg 15 years and under – Free -  Fay Price / Steffan Richards
34. Throwing the Egg 16 years and Over – 50p entry 
 -A lan Mason / Matthew Morgan 

30 Mehefin 2017
Ynni Cymunedol Cymru

Tyrbin Gwynt Fferm Bwlchgwynt – Digwyddiad galw heibio am wybodaeth.
Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad galw heibio i’r cyhoedd a fydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am dyrbin gwynt sengl sy’n cael ei godi ryw 1.5 milltir o Feidrim gan Ynni Cymunedol Cymru.
Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Ieuenctid Meidrim ar 18 Gorffennaf i roi cyfle i drigolion Meidrim, Gelli-wen a’r ardal o amgylch ddysgu mwy am y tyrbin sy’n cael ei adeiladu yn Fferm Bwlchgwynt, Meidrim. Dechreuodd y gwaith o adeiladu’r tyrbin ym mis Mai, ac mae i gael ei gwblhau ym mis Awst.
Mae’r tyrbin yn cael ei ddatblygu gan Ynni Cymunedol Cymru, menter gymdeithasol sy’n ceisio cefnogi cymunedau i ymateb i’r newid yn yr hinsawdd trwy helpu i ddatblygu dull carbon isel o gynhyrchu ynni ar raddfa gymunedol. Mae rhagor o wybodaeth am Ynni Cymunedol Cymru ar gael yn communityenergywales.org.uk
Bydd y tyrbin ar Fferm Bwlchgwynt ym meddiant Cymdeithas Buddiant Cymunedol, sy’n ddarostyngedig i reolau sy’n cwmpasu gwerthoedd democratiaeth, cydraddoldeb, aelodaeth agored, cydweithrediad a chonsyrn am y gymuned. Cynhyrchir y cyfalaf ar gyfer y tyrbin trwy werthu cyfranddaliadau cymunedol, a bydd pobl sy’n prynu’r cyfranddaliadau yn dod yn aelodau o’r gymdeithas ac yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad y gymdeithas ar sail un aelod un bleidlais.
Mae’r digwyddiad ar agor i’r cyhoedd, ac mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd rhwng 5pm ac 8pm. Rydym yn barod i dderbyn ymholiadau e-bost i’r cyfeiriad Jeremy@sharenergy.coop.
Mae Ynni Cymunedol Cymru yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru, Cyllid Cymru a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni am ddarparu benthyciadau tymor byr sydd wedi golygu bod modd gwneud y gwaith adeiladu. Telir y benthyciadau hyn yn ôl trwy godi cyfalaf o gyfranddaliadau yn y gymdeithas wedi i’r tyrbin gael ei gomisiynu. Bydd pobl sy’n prynu cyfranddaliadau yn cael cyfradd llog deg; defnyddir yr incwm sy’n weddill dros ben hynny i helpu Ynni Cymunedol Cymru i ddarparu mwy o gefnogaeth i gymunedau, a hefyd i greu cronfa gymunedol er budd y cymunedau y bydd y tyrbin yn effeithio fwyaf arnynt.
Bydd y cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn cael ei lansio ym mis Medi, ac rydym yn gobeithio y bydd llawer o bobl Meidrim yn cefnogi ein prosiect ac yn dod yn aelodau o’r Gymdeithas.

30 June 2017
Community Energy Wales

Bwlchgwynt Farm Wind Turbine – Drop-in information event.
You are invited to a public drop-in event to allow you to find out more about a single wind turbine being built about 1.5 miles from Meidrim by Community Energy Wales.
The event will be held in Meidrim Youth Hall on 18th July to allow residents of Meidrim , Gellywen and the surrounding area to find out more about the turbine that is being constructed at Bwlchgwynt Farm, Meidrim. Construction of the turbine began in May, and is due to be completed in August.
The turbine is being developed by Community Energy Wales, a social enterprise that seeks to support communities to address climate change by helping to develop low carbon energy generation at a community scale. More information about Community Energy Wales can be found at communityenergywales.org.uk
The turbine at Bwlchgwynt Farm will be owned by a Community Benefit Society, governed by rules which encompass values of democracy, equality, open membership, co--operation and concern for community. The capital for the turbine will be raised by selling community shares, people that buy shares will become members of the society and will be able to take part in the running of the society on a one member one vote basis.
The event is open to the public, you are welcome to drop in any time between 5pm and 8pm. We are happy to receive email enquiries on Jeremy@sharenergy.coop.
Community Energy Wales are very grateful to the Welsh Government, Finance Wales and Energy Saving Trust for providing short term loans that have enabled the construction to be carried out. These loans will be replaced by raising capital from shares in the society once the turbine is commissioned. People that buy shares will get a fair rate of interest; surplus income above this will be used to help Community Energy Wales to provide more support to communities, and also to create a community fund to benefit the communities most affected by the turbine.
The community share offer will be launched in September, we hope that many people from Meidrim will support our project and become members of the Society.