View Site in English

Am y Newydd diweddaraf gwelwch

Cyfle i fuddsoddi yn nhyrbin gwynt Bwlchgwynt http://www.ynniteg.cymru/cynnig-cyfranddaliadau/?lang=cy

  

30 Mehefin 2017
Ynni Cymunedol Cymru

Tyrbin Gwynt Fferm Bwlchgwynt – Digwyddiad galw heibio am wybodaeth.
Fe’ch gwahoddir i ddigwyddiad galw heibio i’r cyhoedd a fydd yn rhoi cyfle i chi ddysgu mwy am dyrbin gwynt sengl sy’n cael ei godi ryw 1.5 milltir o Feidrim gan Ynni Cymunedol Cymru.
Cynhelir y digwyddiad yn Neuadd Ieuenctid Meidrim ar 18 Gorffennaf i roi cyfle i drigolion Meidrim, Gelli-wen a’r ardal o amgylch ddysgu mwy am y tyrbin sy’n cael ei adeiladu yn Fferm Bwlchgwynt, Meidrim. Dechreuodd y gwaith o adeiladu’r tyrbin ym mis Mai, ac mae i gael ei gwblhau ym mis Awst.
Mae’r tyrbin yn cael ei ddatblygu gan Ynni Cymunedol Cymru, menter gymdeithasol sy’n ceisio cefnogi cymunedau i ymateb i’r newid yn yr hinsawdd trwy helpu i ddatblygu dull carbon isel o gynhyrchu ynni ar raddfa gymunedol. Mae rhagor o wybodaeth am Ynni Cymunedol Cymru ar gael yn communityenergywales.org.uk
Bydd y tyrbin ar Fferm Bwlchgwynt ym meddiant Cymdeithas Buddiant Cymunedol, sy’n ddarostyngedig i reolau sy’n cwmpasu gwerthoedd democratiaeth, cydraddoldeb, aelodaeth agored, cydweithrediad a chonsyrn am y gymuned. Cynhyrchir y cyfalaf ar gyfer y tyrbin trwy werthu cyfranddaliadau cymunedol, a bydd pobl sy’n prynu’r cyfranddaliadau yn dod yn aelodau o’r gymdeithas ac yn gallu cymryd rhan yng ngweithrediad y gymdeithas ar sail un aelod un bleidlais.
Mae’r digwyddiad ar agor i’r cyhoedd, ac mae croeso i chi alw heibio unrhyw bryd rhwng 5pm ac 8pm. Rydym yn barod i dderbyn ymholiadau e-bost i’r cyfeiriad Jeremy@sharenergy.coop.
Mae Ynni Cymunedol Cymru yn ddiolchgar iawn i Lywodraeth Cymru, Cyllid Cymru a’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni am ddarparu benthyciadau tymor byr sydd wedi golygu bod modd gwneud y gwaith adeiladu. Telir y benthyciadau hyn yn ôl trwy godi cyfalaf o gyfranddaliadau yn y gymdeithas wedi i’r tyrbin gael ei gomisiynu. Bydd pobl sy’n prynu cyfranddaliadau yn cael cyfradd llog deg; defnyddir yr incwm sy’n weddill dros ben hynny i helpu Ynni Cymunedol Cymru i ddarparu mwy o gefnogaeth i gymunedau, a hefyd i greu cronfa gymunedol er budd y cymunedau y bydd y tyrbin yn effeithio fwyaf arnynt.
Bydd y cynnig cyfranddaliadau cymunedol yn cael ei lansio ym mis Medi, ac rydym yn gobeithio y bydd llawer o bobl Meidrim yn cefnogi ein prosiect ac yn dod yn aelodau o’r Gymdeithas.